Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/BTGTU, ngày 20/2/2023 phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức và phát động nhằm hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khoá XIII; Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh, các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ; tạo nguồn sản phẩm phong phú, chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các địa phương, đơn vị trên địa bàn Tỉnh.

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi. Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giáo viên, học viên, sinh viên, học sinh Trường Chính trị Tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, các trường cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm Chuyên gia và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Báo cáo viên, Tuyên truyền viên và Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; ban tuyên giáo (tuyên huấn), trung tâm chính trị cấp huyện; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí của Tỉnh; văn nghệ sĩ; đoàn viên, thanh niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh. Đặc biệt, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ gửi các tác phẩm tham gia Cuộc thi cấp Tỉnh tham gia Cuộc thi cấp Trung ương. Đồng thời, trao Giải tập thể xuất sắc dành cho các địa phương, đơn vị chỉ đạo tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo, chất lượng tại địa phương, đơn vị mình, phục vụ hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng, trong đó có ít nhất 01 tác phẩm đạt giải A.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình và video clip. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi đối với các tác phẩm dạng viết; 03 tác phẩm dự thi dạng âm thanh, hình ảnh. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Ban Tổ chức Cuộc thi gợi ý 04 nhóm chủ đề bao gồm: – Nhóm 1 – Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nhóm 2 – Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. – Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. – Nhóm 4: Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 01/6/2023 (tính theo dấu bưu điện). Cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi tác phẩm dự thi về địa phương, đơn vị mình. Hồ sơ tác phẩm dự thi của các địa phương, đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Số 05, Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI CẤP TỈNH – 25 giải thưởng cho tác giả/nhóm tác giả: 03 giải A, 05 giải B, 07 giải C, 10 giải Khuyến khích. – 03 giải thưởng tập thể xuất sắc. Mỗi tác giả/nhóm tác giả/tập thể đạt giải được tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và tiền thưởng.

Xem chi tiết Kế hoạch số 96-KH/BTGTU TẠI ĐÂY.

THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết