Thứ Ba

1/9

Thứ Tư

2/9

Thứ Năm

3/9

Thứ Sáu

4/9

Thứ Bảy

5/9

Chủ Nhật

6/9

Thứ Hai

7/9

Thứ Ba

8/9

Thứ Tư

9/9

Thứ Năm

10/9

Thứ Sáu

11/9

Thứ Bảy

12/9

Chủ Nhật

13/9

Thứ Hai

14/9

Thứ Ba

15/9

Thứ Tư

16/9

Thứ Năm

17/9

Thứ Sáu

18/9

Thứ Bảy

19/9

Chủ Nhật

20/9

Thứ Hai

21/9

Thứ Ba

22/9

Thứ Tư

23/9

Thứ Năm

24/9

Thứ Sáu

25/9

Thứ Bảy

26/9

Chủ Nhật

27/9

Thứ Hai

28/9

Thứ Ba

29/9

Thứ Tư

30/9

Thứ Năm

1/10

Thứ Sáu

2/10

Thứ Bảy

3/10

Chủ Nhật

4/10

Thứ Hai

5/10

Lịch phát sóng ngày 30/09/2020