Infographic Đồng Tháp phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/BTGTU, ngày 20/2/2023 phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết