Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Theo Kế hoạch Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2021 – 2025, tổ chức tối thiểu 10 lớp đào tạo, tập huấn về năng suất và chất lượng; đào tạo khoảng 20 chuyên gia năng suất chất lượng tại các sở, ngành và doanh nghiệp. Để thực hiện kế hoạch này, hàng năm tỉnh sẽ tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng khoảng 100 tổ chức, doanh nghiệp. Hỗ trợ ít nhất 15 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, chuyển giao và ứng dụng công nghệ; mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của địa phương ít nhất thêm 03 lĩnh vực. Mục tiêu giai đoạn 2026 – 2030, tăng khoảng 10% – 15% so với giai đoạn 2021 – 2025 ở tất cả nội dung. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 4.000 doanh nghiệp. Mặc dù đã tiếp cận và đạt được những thành tựu nhất định về năng suất, chất lượng nhưng thực tế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế./.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Thông tin cần biết