Tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021

Chiều ngày 05/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh.

Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Tháp được thực hiện trong 2 giai đoạn. Trọng tâm là điều tra, giám sát toàn diện thông qua phần mềm và giám sát thực tế tại tất cả các huyện, thành phố và doanh nghiệp. Cuộc tổng điều tra có lúc bị gián đoạn và kéo dài do dịch Covid-19 nhưng vẫn thành công trên qui mô lớn. Qui mô điều tra được thực hiện trên 113,9 ngàn đơn vị; 292,3 ngàn lao động, khoảng 97% so với đợt điều tra năm 2016.

Có 40 cá nhân và tập thể đóng góp tiêu biểu cho cuộc tổng điều tra được khen thưởng

Công tác tổng điều tra của tỉnh được đoàn giám sát Trung ương đánh giá cao cả trong khâu chuẩn bị lẫn thực hiện. Tuy nhiên, công tác điều tra cũng gặp phải nhiều khó khăn. Ngoài dịch bệnh thì công tác gặp khó khăn do đối tượng điều tra đa dạng, mẫu số điều tra lớn, phần mềm tổng điều tra chưa hoàn thiện ảnh hưởng đến tiến độ kê khai phiếu…

Theo đó, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê. Nội dung liên quan đến 4 loại đơn vị điều tra, bao gồm: Doanh nghiệp; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Cẩm Tiên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết