Thứ Tư

1/9

Thứ Năm

2/9

Thứ Sáu

3/9

Thứ Bảy

4/9

Chủ Nhật

5/9

Thứ Hai

6/9

Thứ Ba

7/9

Thứ Tư

8/9

Thứ Năm

9/9

Thứ Sáu

10/9

Thứ Bảy

11/9

Chủ Nhật

12/9

Thứ Hai

13/9

Thứ Ba

14/9

Thứ Tư

15/9

Thứ Năm

16/9

Thứ Sáu

17/9

Thứ Bảy

18/9

Chủ Nhật

19/9

Thứ Hai

20/9

Thứ Ba

21/9

Thứ Tư

22/9

Thứ Năm

23/9

Thứ Sáu

24/9

Thứ Bảy

25/9

Chủ Nhật

26/9

Thứ Hai

27/9

Thứ Ba

28/9

Thứ Tư

29/9

Thứ Năm

30/9

Thứ Sáu

1/10

Thứ Bảy

2/10

Chủ Nhật

3/10

Thứ Hai

4/10

Thứ Ba

5/10

Lịch phát sóng ngày 18/09/2021