Trích đoạn: Tiểu anh hùng Nam quốc (Lê Thị Nĩ - Mỹ Duyên)