Gương sáng hiếu học - 06/11/2018: Sinh viên Phạm Hoàng Khánh