Gương sáng hiếu học - 10/7/2018: Sinh viên Nguyễn Trần Vinh