Tư vấn khuyến nông - 7/7/2018: Sáng bông, đầy hạt - Cty BAYER