ADC mang đến sự tốt lành - 5/7/2018: Học sinh Trang Thị Tường Vy