Gương sáng hiếu học - 3/7/2018: Sinh viên Đào Thị Thùy Mỹ