Gương sáng hiếu học - 12/6/2018: Em Nguyễn Trường Vũ