Tư vấn khuyến nông - 12/6/2018: Hành trình cây lúa khỏe: Hạt sáng - lúa trổ rộ