ADC mang đến sự tốt lành - 07/6/2018: Học sinh Đặng Kim Phụng