Trong vườn - Ngoài ruộng, 05/5/2018: Giảm giá thành sản xuất