Về Lai Vung, Đồng Tháp thưởng thức quýt hồng chín sớm