Tư vấn khuyến nông - 09/01/2018: Đòng to, lúa trổ rộ