ADC mang đến sự tốt lành - 04/01/2018: Học sinh Trần Thị Kiều Oanh