ADC mang đến sự tốt lành - 08/11/2017: Em Nguyễn Thị Lam Linh