Thông báo ngày thi Phỏng vấn và Thực hành tuyển viên chức 2017

Vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây: