Phát huy tính tự chủ của nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới

Trong năm 2018, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã cụ thể hoá cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều cách làm thiết thực và hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ cụ thể là triển khai thực hiện đường nông thôn mới toàn diện, phát huy được tính tự chủ, tự quản của người dân.

     

Sân khấu và Cuộc đời

Công ty TNHH Hùng Cá

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bệnh viện Quang Đức

PNJ

VIETTEL

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp